Happy 8 ความสุข

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กับการทำงานอย่างมีความสุข
คลิกเพื่อเลือกดู
happy body
happy heart
happy relax
happy brain
happy soul
happy family
happy money
happy society
สังคมดี

Happy Society

(สังคมดี)

Happy Society

(สังคมดี)

มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงานและพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดีเพราะเชื่อว่าการที่ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีภายในสังคมหรือชุมชน ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดี ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความรัก ความปรองดอง สามัคคีต่อกัน พร้อมร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สื่อที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างองค์กร

กิจกรรมปฏิบัติจริง
โครงการสร้างต้นแบบ

กิจกรรมปฏิบัติจริง
ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร

กิจกรรมปฏิบัติจริง
โครงการสร้างต้นแบบ

กิจกรรมปฏิบัติจริง
โครงการสร้างต้นแบบ

กิจกรรมปฏิบัติจริง
โครงการสร้างต้นแบบ

กิจกรรมปฏิบัติจริง
โครงการสร้างต้นแบบ

กิจกรรมปฏิบัติจริง
โครงการสร้างต้นแบบ

กิจกรรมปฏิบัติจริง
โครงการสร้างต้นแบบ

กิจกรรมปฏิบัติจริง
โครงการสร้างต้นแบบ

กิจกรรมปฏิบัติจริง
โครงการสร้างต้นแบบ

กิจกรรมปฏิบัติจริง
ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร

กิจกรรมปฏิบัติจริง
โครงการสร้างต้นแบบ

กิจกรรมปฏิบัติจริง
โครงการสร้างต้นแบบ

กิจกรรมปฏิบัติจริง
โครงการสร้างต้นแบบ

กิจกรรมปฏิบัติจริง
happyworkplacekpru

กิจกรรมปฏิบัติจริง
happyworkplacekpru

กิจกรรมปฏิบัติจริง
happyworkplacekpru

กิจกรรมปฏิบัติจริง
happyworkplacekpru

กิจกรรมปฏิบัติจริง
happyworkplacekpru

กิจกรรมปฏิบัติจริง
happyworkplacekpru