การพัฒนาเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด 19

08/06/2022 สสส Happy Society
Share:
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ การพัฒนาเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด 19
รายละเอียด

หนังสือการพัฒนาเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพเขตเมือง ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ จัดท􀃎ำขึ้นภายใต้ โครงการ “การพัฒนาแนวทางการด􀃎ำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร” สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับการสนับสนุนจาก ส􀃎ำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ
ส􀃎ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กระบวนการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพ
เขตเมือง ตั้งแต่การพัฒนาแบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง การบริหารจัดการงานภาคสนาม
การควบคุมคุณภาพของข้อมูล เมื่อผู้ดูแลงานสนามและพนักงานสัมภาษณ์ ไม่สามารถลงไป
เก็บข้อมูลได้ด้วยตนเอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมุ่งเน้น การท􀃎ำงาน
ร่วมกับผู้น􀃎ำชุมชน การท􀃎ำความเข้าใจโครงสร้างของแบบสอบถาม วัตถุประสงค์ของข้อค􀃎ำถาม
รวมทั้งค􀃎ำอธิบายความหมายของศัพท์เฉพาะ ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข เพื่อเป็นความรู้
ให้แก่นักปฏิบัติการวิจัยและทีมงานเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ส􀃎ำหรับพื้นที่ในเขตเมือง
ในสถานการณ์วิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ผู้แต่ง
โครงการ
ISBN
ปีที่พิมพ์ 2564
ดาวน์โหลด