สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8)

สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
(สำนัก 8)

ผลักดันนโยบายสาธารณะ

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในองค์กร
เสริมสุขภาวะคนในองค์กร
สานภาคีเครือข่าย

สานภาคีเครือข่าย

สร้างและขยายผลต้นแบบองค์กรสุขภาวะ
ด้วยการส่งเสริมทัศนคติของผู้บริหารและบุคลากรให้ตระหนักถึงความสำคัญ พัฒนาแกนนำนักสร้างสุขภาพภายในองค์กรเพื่อวางแผนองค์กรแห่งความสุข ที่ตอบโจทย์ในแต่ละบริบทขององค์กร
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย
เพื่อเป็นแกนนำและขยายผลการผลักดันแนวคิดการสร้างเสริม สุขภาวะในองค์กรสู่การปฏิบัติ
พัฒนากลไกการทำงาน
ทั้งในรูปแบบบุคคล คณะทำงาน หรือสมาคม สถาบันวิชาการและศูนย์เรียนรู้ ที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร เพื่อสนับสนุนระบบการทำงานปกติ และสามารถสนับสนุนการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
องค์ความรู้

องค์ความรู้

ใช้ทุนความรู้และนวตกรรม วิจัยร่วมพัฒนา
รวมทั้งสนับสนุนระบบข้อมูลเครือข่ายองค์กร สุขภาวะที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานและ ใช้ในการวางแผนพัฒนาในระยะต่อไป
สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานสร้างเสริมสุขภาวะกับเรา
ติดต่อ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8)
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
99/8 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120