เริ่มทำ Happy workplace

จะเริ่มทำ

Happy workplace

อย่างไร

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

เรียนรู้ทำความเข้าใจ แนวคิด happy workplace เพื่อให้เข้าใจและรู้เป้าหมายของการทำ happy workplace

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

เชิญวิทยากร เข้าบรรยายให้ความรู้ภายในองค์กร หรือศึกษาดูงาน องค์กรต้นแบบด้านสุขภาวะ เช่น HAPPINOMETER

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

ขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร แล้วจัดตั้งคณะทำงานภายในองค์กร หรืออาจจะเรียกว่า “นักสร้างสุของค์กร”

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาในองค์กร เพื่อกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม Happy workplace โดยอาศัยเครื่องมือสร้างสุขที่ สสส.พัฒนาขึ้น

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 6

ติดตามประเมินผลโดยอาศัยเครื่องมือ HAPPINOMETER ช่วยประเมินผลความสุขของพนักงาน อีกครั้งหลังดำเนินกิจกรรมไปแล้ว

ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 7

ทบทวนกิจกรรมที่ดำเนินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข การดำเนินกิจกรรมต่อไป และทำให้เป็นมาตราฐานของ หน่วยงาน และพัฒนาต่อเนื่องจนกลายเป็น วัฒนธรรมสร้างสุขขององค์กร