ส่อง 4 องค์กรกับงาน CSR สุดปัง

27/01/2023 Happy8workplace Happy Society 65
Share:

โครงการทำประโยชน์เพื่อสังคมแนวความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) เป็นโครงการที่ไม่มีการบังคับทางกฎหมาย โดยจุดประสงค์คือมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและคนในองค์กรเกิดจิตสำนึกร่วมกัน ถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และ ยังทำให้เกิดการเข้าถึงพนักงานมากขึ้น

 

ในปัจจุบัน การทำ CSR ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่อยู่คู่กับการทำธุรกิจในปัจจุบัน โดยการทำกิจกรรมเพื่อสังคมนั้นถือเป็นการสร้างความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ ไปจนถึงการสร้างภาพลักษณ์ และการสนับสนุนในการทำสิ่งต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่องค์กรใหญ่ๆหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง

วันนี้เราจะพาไปส่องดู 4 องค์กรใหญ่ที่มีการทำ CSR ที่น่าสนใจ มาให้ศึกษากัน

 

1. โรงแรม Sivatel Bangkok : “ Clean Green Smart ”

โรงแรมชื่อดังย่านเพลินจิต ที่มีแนวคิดในการบริหารโรงแรมให้เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จุดยืนของโรงแรมเน้นเรื่องของการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ โดยยึดหลักในการทำธุรกิจคือ “ Clean Green Smart ” ด้วยการสร้างพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ของโรงแรมและช่วยเหลือชุมชนโดยนำผลิตภัณฑ์จากชุมชนเกษตรอินทรีย์ Organic มาใช้ในโรงแรมทั้งส่วนของห้องอาหารและห้องพัก นอกจากนี้ยังจัด Organic mart จำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรและชุมชนทั่วไทยมาขายภายในโรงแรมซึ่งถือว่าเป็นอีกทางที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเป็นที่รู้จักและยังสร้างมูลค่าให้สินค้าได้อีกทางหนึ่ง

 

2. เซ็นทรัลกรุ๊ป : โครงการ “เซ็นทรัล ทำ”

เป็นโครงการเพื่อช่วยพัฒนาสังคม เพื่อช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ ช่วยสนับสนุนชุมชน และ กลุ่มคนพิการ ซึ่งโครงการเซ็นทรัล ทำ มีการใช้วิธีที่ทำให้สอดคล้องกับความยั่งยืน และ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งพนักงาน ประชาชน และ ภาคีเครือข่าย ซึ่งก็มีโครงการที่น่าสนใจมากมาย เช่น โครงการศูนย์ Contact Center สำหรับคนพิการ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนพิการมีงานทำและมีรายได้ และยังช่วยพัฒนาฝีมือให้กับคนพิการโดยการผ่านการส่งเสริมในการประกอบอาชีพตามจังหวัดต่างๆ ที่มีคนพิการเข้าไปร่วมงานด้วย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้มองเห็นความสามารถของคนพิการ และ สร้างอาชีพที่มั่นคง ได้ทำงานในพื้นที่ที่เหมาะสมและเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนพิการในอนาคต

 

3. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล : โครงการรักษ์ใจไทย ผ่าตัดหัวใจผู้ยากไร้/คลินิกเคลื่อนที่

นอกจากจะมีหน้าที่ช่วยเหลือ รักษาอาการเจ็บป่วยแล้ว ทางโรงพยาบาลได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ทางโรงบาลมีการช่วยเหลือผู้คนมากมายผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการรักษ์ใจไทย ผ่าตัดหัวใจผู้ยากไร้ เป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่เป็นโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด โครงการคลินิกเคลื่อนที่กองทุนทอมสัน เป็นโครงการคลินิกเคลื่อนที่กองทุนทอมสันออกให้บริการรักษาพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ชุมชนด้อยโอกาส และยังมีอีกมากมาย โดยทางโรงพยาบาลได้ให้ความสำคัญต่อชีวิตผู้คนและยังใช้จุดแข็งขององค์กรให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดี

 

4. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) : โครงการ GC รวมพลังรักษ์น้ำ

โครงการ GC รวมพลังรักษ์น้ำ จัดขึ้นโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTT

มีวัตถุประสงค์เพื่อปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งในพื้นที่ชุมชน และช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ไปจนถึงการร่วมมืออนุรักษ์แหล่งน้ำ และ แนะนำให้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

โดยจัดทำในชุมชนพื้นที่จังหวัดระยองตั้งแต่ปี 2560 โครงการนี้ได้ดำเนินการโดยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างฝายเก็บน้ำด้วยกระสอบพลาสติก การส้รางฝายชะลอน้ำด้วยวัสดุธรรมชาติ การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม ภัยแล้ง และน้ำท่วมขัง ให้แก่เกษตรกรชาวสวน ติดตั้งระบบน้ำดื่มด้วยเครื่องกรองน้ำระบบ RO (Reverse Osmosis) พร้อมด้วยถังน้ำ InnoPlus ให้โรงเรียนในพื้นที่

 

การทำ CSR นั้น นอกจากจะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับตัวบุคคลและสร้างความน่าเชื่อถือให้องค์กร

ซึ่งสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักของการทำคือ การร่วมมือกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ถ้าแต่ละองค์กรให้ความสำคัญกับการทำ CSR ก็จะถือว่าเป็นการช่วยพัฒนาประเทศเราได้อีกแรง

 

ที่มา

https://www.facebook.com/SivatelBangkokHotel

https://www.centralgroup.com/.../central-tham-projects

https://www.prachachat.net/csr-hr/news-367676

https://sustainability.pttgcgroup.com/.../csr-priorities