การพัฒนาแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (ภาพรวม 13 เขต) กรุงเทพมหานคร

08/06/2022 Happy Society
Share:
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ การพัฒนาแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (ภาพรวม 13 เขต) กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด

โครงการ “การพัฒนาแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและ
สุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร” ดาเนินการ โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจาก สา นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เก็บ
รวบรวมข้อมูลในเขตนาร่อง 13 เขต จานวน 84 ชุมชน 7,740 ครัวเรือน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจ
ข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน ในรายเขตของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเพื่อสร้างเสริม
ศักยภาพของภาคีเครือข่าย เพื่อการขับเคลื่อนการทาชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน ใน
กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง
โครงการ
ISBN
ปีที่พิมพ์ 2564
ดาวน์โหลด