อบรมวิทยากรนักสร้างสุขโดยสำนัก 8 จัดร่วมกับ THA

11/06/2024 Happy Body Happy Heart Happy Soul Happy Relax Happy Brain Happy Money Happy Family Happy Society 228
Share:

เมื่อวันที่ วันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาโดยวันแรกของงาน เปิดการอบรมวิทยากรนักสร้างสุขโดยสำนัก 8 จัดร่วมกับ THA เพื่อให้นักสร้างสุขสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร เพื่อจะไปขยายผลการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ 

โดยภายในงานมีกิจกรรมอบรมเริ่มจาก เรื่องการบริหารโครงการองค์กรสุขภาวะ และ กระบวนการดำเนินกิจกรรม Happy Body และ Happy Relax , กระบวนการด าเนินกิจกรรม Happy Money , กระบวนการดำเนินกิจกรรม Happy Soul และ Happy Brain , 

กระบวนการดำเนินกิจกรรม Happy Heart, Happy family, และ Happy Society, Workshop Happy Workplace, After Action Review (AAR)  โดย  ดร. วิภาภรณ์ เกียรติอ านวย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด
 


ต่อมาในวันที่ 2 ของงานมีการอบรมเชิงความรู้การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ สำหรับวิทยากรนักสร้างสุของค์กร ในเรื่อง Introduction: สร้างความสัมพันธ์ ชี้แจงวัตถุประสงค์,  ทบทวนประสบการณ์การเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้, กิจกรรมนำสู่การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ฝึกออกแบบ

กระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับหัวข้อ “ความสุขในองค์กร” การตั้งเป้าหมาย การออกแบบกิจกรรม การถอดบทเรียน โดย ผศ. ดร.ลินดา เยห์ และ ผศ.ดร.ปวีณา แช่มช้อยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนที่นักสร้างสึของค์กร จะถุกแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมใน

วันที่ 3 ก่อนจะสรุปภาพรวมสะท้อนและสรุปการเรียนรู้