สน.8 และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมเปิดศูนย์ Happy Workplace Center โคราช : เปิดประตูสู่องค์กรแห่งความสุข

22/06/2024 Happy Body 114
Share:

จ.นครราชสีมา 21 มิถุนายน 2567 – นางดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดศูนย์ Happy Workplace Center ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (SMEs Happy and Productive Workplace: SHAP) โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) คณะผู้บริหารในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กร ผู้ประกอบการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ดีพร้อม (DIPROM) เข้าร่วม โดยมี นางคนึงนิจ ทยายุทธ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน

ศูนย์ Happy Workplace Center จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเรียนรู้แนวทางและเทคนิคการสร้างองค์กรแห่งความสุขจากองค์กรต้นแบบ รวมถึงการฝึกอบรมให้บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สสส. หน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs และหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายสุขภาวะองค์กร ร่วมกัน “เปิดประตูสู่องค์กรแห่งความสุข” สร้างลูกกุญแจในแบบฉบับของแต่ละองค์กรอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ สร้างความตระหนักไปสู่องค์กรแห่งความสุข สร้างมาตรฐานในการทำงาน ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งมีทรัพยากรบุคคลเป็นกลไกที่สำคัญ ทำให้คนทำงานมีความสุข เกิดเป็นองค์กรสุขภาวะ ส่งผลให้องค์กรมีความก้าวหน้า เกิดการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน