การประชุมวิชาการประจำปี 2565 ของโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์

06/05/2022 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 466
Share:

เมื่อวันที่ 5 พค.65 ศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิสสส.และผู้จัดการโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค เป็นผู้แทนสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.ในการประชุมวิชาการประจำปี 2565 ของโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ซึ่งปีนี้จัดเรื่อง "พระสงฆ์ไทย สูงวัย สุขภาพดี" เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัยและสร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ โดยศ.ดร.ภญ.จงจิตรได้นำเสนอภาพรวมการสร้างเสริมสุขภาวะของกลุ่มองค์กรพระพุทธศาสนาและการดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์สูงวัยในประเด็นโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์