โครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะต้นแบบ

30/04/2022 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,851
Share:

โครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะต้นแบบ : การสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรในวงงานรัฐสภา  ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) สสส.
ได้จัดกิจกรรม “พัฒนานักสร้างสุขสู่นักสร้างสุขภาวะองค์กรมืออาชีพ” 
โดยมีทีมวิทยากรสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร และคณะจากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนานักสร้างสุขสู่นักสร้างสุขภาวะองค์กรมืออาชีพ” เป็นบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 40 คน และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 10 คน  รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน ซึ่งหลังจากการอบรมกิจกรรมดังกล่าว  นักสร้างสุของค์กร ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะช่วยเป็นแกนนำในการพัฒนาให้บุคลากรสำนักงานฯ มีความสุขภายใต้กรอบแนวคิด Happy 8  หรือความสุข 8 ประการ ตามแนวทางของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ทั้งนี้ จากการเสวนาของผู้เข้าอบรม สามารถสรุปรูปแบบกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรได้ดังนี้


         1. ด้าน Happy Society เป็นโครงการตลาดนัดสุขภาพ พัฒนาชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยิ่งยืน เพื่อให้บุคลากรนำของมาขายร่วมกัน ๒ สำนักงาน เป็นช่องทางการซื้อของดีมีคุณภาพ โดยการขายอาหารเพื่อสุขภาพ มีการแข่งขันตำส้มตำ 
         2. ด้าน Happy Heart เป็นโครงการรัฐสภาปันสุข เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้น บุคลากรรัฐสภามีความสุขที่เป็นผู้ให้และผู้รับ โดยเป็นการปันสุขภายในจิตใจ ปลูกฝังบุคลากรให้ดำเนินการตามประมวลจริยธรรม มีน้ำใจ โดยการประกาศการทำงาน 
        3. ด้าน Happy Money เป็นโครงการออมเงิน ออมใจ ออมรัก เพื่อสร้างความรู้ให้บุคลากร ส่งเสริมการบริหารการเงินส่วนบุคคล สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีการจัดอบรม ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย และสร้างหลักสูตร