กิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดื่มได้ถึง 9,162,225 บาท

29/08/2022 Happy Body Happy Money 2,125
Share:

ที่มา : โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม