สสส. ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายผนึกพลังขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดและชุมชนอย่างยั่งยืน

23/02/2023 Happy Society 2,419
Share:

สสส. ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายผนึกพลังขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดและชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2566 ณ วัดพุทธแสงธรรม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สสส.นำโดย ร่วมกับองค์กรภาคีเครือจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (MOU) โดยมีคณะสงฆ์ องค์กรภาครัฐ และเอกชนจำนวน 15 องค์กรเข้าร่วม อาทิ มหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคมและประธานฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธี

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข  มีวัดที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 22,574 วัด จาก 42,469 วัดทั่วประเทศ หรือคิดเป็นร้อยละ 53 โดยโครงการได้พัฒนากิจกรรมวิถีพุทธที่สำคัญ ส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่เรียนรู้ พื้นที่ทางจิตใจและปัญญา พัฒนาและจัดระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ในการพัฒนาวัดและชุมชน ผ่านกิจกรรม 5ส อาทิ  กิจกรรมวัดสวยด้วยความสุข กิจกรรมการจับคู่สู่การพัฒนา กิจกรรม ซีเอสอาร์ (CSR) วิถีพุทธ  กิจกรรมส่งเสริมจิตใจอาสาและปัญญาวิถีพุทธ และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิถีพุทธ จนทำให้เกิดการนำกิจกรรมดังกล่าวไปขยายผลสู่โรงเรียนและชุมชนทั่วประเทศ