โครงการ การสร้างกลไกและยกระดับการพัฒนาสุขภาพตำรวจอย่างยั่งยืน สนับสนุนการดำเนินงานโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8 ) สสส.

08/02/2022 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,374
Share:

โครงการ การสร้างกลไกและยกระดับการพัฒนาสุขภาพตำรวจอย่างยั่งยืน สนับสนุนการดำเนินงานโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8 ) สสส.

                    จัดกิจกรรมพัฒนาต้นแบบ ร่วมกับข้าราชการตำรวจในแต่ละสถานีตำรวจในการดูแลตำรวจ โดยมีแอพลิเคชั่นที่เรียกว่า Line Bot “Thai Police Health” ในการเก็บข้อมูลสุขภาพของตำรวจ และส่งข้อมูลข่าวสาร วิธีการ ความรู้ในการดูแลสุขภาพของตำรวจ  เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ข้าราชการตำรวจดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งมีการออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพ ในการประชุมประจำเดือนของสถานีตำรวจ,สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชมรมกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการตำรวจ,ประสานโรงพยาบาล 

เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี,ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ และการออกกำลังกาย,จัดมุมสุขภาพสำหรับตำรวจ และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในสถานีตำรวจ โดยมีเครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความดันโลหิต วัดส่วนสูง พร้อมทั้งติดป้ายวิธีการใช้งานและการให้ความรู้เกณฑ์ในการดูแลสุขภาพ, จัดให้มีโครงการอาหารกลางวัน และเน้นย้ำเมนูอาหารครบ 5 หมู่ ในทุกๆวัน เป็นต้น