ถอดบทเรียนการเรียนรู้หลังโควิดกับบทบาทพระไม่ทิ้งโยม

30/04/2022 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,679
Share:

ถอดบทเรียนการเรียนรู้หลังโควิดกับบทบาทพระไม่ทิ้งโยม


ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้สังคมตกอยู่ในสภาวะวิกฤตทางด้านสังคมและสาธารณสุขเป็นอย่างมาก ปฏิบัติการเพื่อสังคมของสถาบันพระพุทธศาสนาจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการจัดการวิกฤตทางสาธารณสุขที่อยู่ในสภาวะล้มเหลว เกิดปรากฏการณ์รอติด รอเตียง และรอตาย ซึ่งสะท้อนความล้มเหลวในการบริหารงานและความอ่อนล้าของระบบราชการ บทบาทของพระสงฆ์ต่อการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปเพื่อการบรรเทาทุกข์และสาธารณสงเคราะห์ลงสู่ชุมชนบริเวณโดยรอบวัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยิ่งทวีความรุนแรงบทบาทสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยปรากฏให้มีความเด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น...

การก่อตัวของบทบาทพระไม่ทิ้งโยม การทำงานสาธารณสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้คนจากโรคระบาดของโควิด-19 ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะสงฆ์ไทย

โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)