ดีพร้อม เปิดตัวศูนย์ “Happy Workplace Center”ภาคเหนือ

08/06/2024 Happy Body Happy Heart Happy Soul Happy Relax Happy Brain Happy Money Happy Family Happy Society 238
Share:

จ.เชียงใหม่ 7 มิถุนายน 2567 - นายวาที พีระวรานุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ “Happy Workplace Center” พร้อมด้วย นายอนุพงษ์ แสงอรุณทอง ผู้อำนวยการอาวุโสภาค 1 ธนาคารเอสเอ็มอี ผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ดีพร้อม (DIPROM) โดยมี นายสุรพล ปลื้มใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวรายงาน

 ซึ่งศูนย์ Happy Workplace Center เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) ที่ดีพร้อมได้รับความร่วมมือจาก “สสส.” ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการสร้างสุขภาวะองค์กร โดยใช้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย พลังองค์ความรู้ พลังเครือข่าย และพลังในด้านนโยบาย

 ซึ่งดีพร้อมได้มีส่วนในการทำหน้าที่สนับสนุนพลังองค์ความรู้ ด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาวะองค์กรและการส่งเสริมการสร้างสุขภาวะองค์กร พร้อมสร้างพลังเครือข่ายหน่วยงานผู้สนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรในเอสเอ็มอี และได้ดำเนินการสร้างศูนย์ “Happy Workplace Center” ไปแล้ว เป็นจำนวน 5 แห่งทั่วประเทศ

กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้แนวคิด Happy 8 หรือ ความสุข 8 ประการที่ทำให้เกิดสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตน ภายใต้ความเชื่อที่ว่า คน คือ หัวใจขององค์กร การสร้างคนที่มีความสุขให้อยู่รวมกัน จะเกิดเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) ประกอบไปด้วย 1) Happy Heart 2) Happy Body 3) Happy Money 4) Happy Soul 5) Happy Society 6) Happy Family 7) Happy Brain และ 8) Happy Relax