เชิญชม MV เพลง สงฆ์ไทยไกลโรค โดย อุ๋ย บุดดาเบลส "สงฆ์ไทยอาพาธเพราะอะไร? โภชนาการใช่ไหม หรือเป็นเพราะเวรกรรม หรือเป็นเพราะใครทำ?

12/07/2022 Happy Body 2,349
Share:

"สงฆ์ไทยอาพาธเพราะอะไร? โภชนาการใช่ไหม หรือเป็นเพราะเวรกรรม หรือเป็นเพราะใครทำ? หรือเป็นเพราะพฤติกรรม...ที่ไม่เข้าใจ" โรคและความเจ็บป่วยเกิดจากอะไรและสุขภาพของพระสงฆ์มีความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการทำบุญใส่บาตรของฆราวาสอย่างไรบ้าง ผ่านผลงานเพลงจากคุณอุ๋ยที่อยู่เบื้องหลังการแต่งเพลงให้กับโครงการ "สงฆ์ไทยไกลโรค" อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษานี้ โครงการสงฆ์ไทยไกลโรค ขอเชิญชวนทุกคนห่วงใยใส่ใจสุขภาพแด่พระสงฆ์ ด้วยการเลือกอาหารใส่บาตรที่ถูกสุขอนามัยและถูกต้องตามหลักโภชนาการ หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด ลดหวาน-มัน-เค็ม เลือกถวายข้าวกล้อง เสริมผัก เสริมนม และเสริมโปรตีน สุขภาพของพระสงฆ์ ส่งเสริมได้ด้วยมือของญาติโยม