โครงการบ่มเพาะนวัตกร นักสร้างสุของค์กร Happy Workplace Innovation Incubation

07/03/2024 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 897
Share:

ร่วมค้นหานักออกแบบ “นวัตกรรมสร้างสุของค์กร” ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในองค์กร ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย วัด หรือองค์กรประเภทอื่นๆ พื้นที่เหล่านี้ เป็นเป้าหมายที่นวัตกร สามารถสร้างสรรค์แนวคิดนวัตกรรมกับการสร้างสุขภาวะในองค์กร โดยโครงการจะบ่มเพาะการออกแบบนวัตกรรมจากการค้นหา วิเคราะห์ และพัฒนาข้อมูลอันมหาศาล ภายในองค์กร (Data Analysis and Visualization) กลั่นกรองผ่านกระบวนการ Design Thinking สู่นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

• สมัครเข้าร่วมเป็นทีม 3-4 คนต่อทีม

• ตัวแทนองค์กรภาคเอกชน มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ นิสิต นักศึกษา ที่สนใจ ผู้มีแนวคิดพัฒนานวัตกรรมสร้างสุขภาวะในองค์กร

• สามารถเข้าร่วมได้ตลอดระยะเวลาที่โครงการกำหนด

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

• กลุ่มนิสิต นักศึกษา

• กลุ่มองค์กรเอกชน และมหาวิทยาลัย

• กลุ่มหน่วยงานรัฐ NGO

• กลุ่มองค์กรพระพุทธศาสนา

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

• สามารถค้นหา วิเคราะห์ และพัฒนาข้อมูลองค์กรสู่การสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

• สามารถนำเสนอนวัตกรรมต่อผู้บริหารได้อย่างเป็นรูปธรรม

• มีโอกาสรับทุนจาก สสส . เพื่อต่อยอดพัฒนานวัตกรรมสร้างสุของค์กรหลังจากจบโครงการ

 

วิธีการรับสมัคร

ส่งแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมการสร้างสุขภาวะในองค์กรและการนำแนวคิดที่ออกแบบไปใช้ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

 

เกณฑ์การคัดเลือก

• 50 คะแนน สามารถแสดงให้เห็นถึงแนวคิดนวัตกรรมกับการสร้างสุขภาวะในองค์กร ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่องค์กร ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย วัด หรือองค์กรประเภทอื่นๆ อย่างเด่นชัด

• 30 คะแนน สามารถแสดงให้เห็นแนวคิดของโครงการที่นำไปต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่องค์กรนั้น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

• 20 คะแนน สามารถรวบรวมข้อมูล (data) เบื้องต้นที่สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อค้นหาศักยภาพองค์กร ในการพัฒนานวัตกรรม

 

**โครงการครอบคลุมค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าที่พัก (ยกเว้นผู้ที่พักอาศัยใน กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ทางโครงการกำหนด โดยห้องพักแบบคู่ (2 คนต่อห้อง) ตลอดระยะเวลาโครงการ

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 มีนาคม 2567  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNRQ-ap_XLT-LFEm9kxv4lfYlYIx_FiGdnCsR2h0sYTP_gaw/viewform

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณ รัฐพร ลิขิตวัฒนานุรักษ์(ปุ้ย) โทร 092-649-9159