"Thai Police Health" การสร้างกลไกและยกระดับการพัฒนาสุขภาพตำรวจอย่างยั่งยืน

28/09/2022 Happy Body 2,280
Share:

 

28.9.65 คุณเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นายรวิศม์ วงษ์สมาน ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ได้เป็นคณะตัวแทน สสส. ในการเข้าร่วมงานส่งมอบ Application "Thai Police Health" แก่ โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี  พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ 8) นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เป็นตัวแทนผู้รับมอบ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ "การสร้างกลไกและยกระดับการพัฒนาสุขภาพตำรวจอย่างยั่งยืน" จาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งทางโรงพยาบาลตำรวจจะนำ application ไปใช้ขยายผลในการเก็บข้อมูลสุขภาพข้าราชการตำรวจจากสถานีตำรวจทั่วประเทศ รวมทั้งการเชื่อมกับ persona health ให้ครอบคลุมทั้งในแบบ application และ web base application เพื่อสื่อสารข้อมูลความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับข้าราชตำรวจต่อไป