สานเสริมพลังภาคีเครือข่ายและขยายผลองค์กรแห่งสติเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตด้วยโปรแกรมสติในองค์กร

30/04/2022 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 329
Share:

โครงการ “สานเสริมพลังภาคีเครือข่ายและขยายผลองค์กรแห่งสติเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตด้วยโปรแกรมสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO) โดยกรมสุขภาพจิต สนับสนุนการดำเนินงานโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) สสส.
จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธิน เมื่อวันที่ 4 – 6 เมษายน 2565 หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธิน โดยมีผู้เข้าร่วม วิทยากร จำนวน 7 คน และครูฝึกทหารกองประจำการ จำนวน 44 คน


• รายละเอียดกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้น
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับวิทยากร(TOT) หลักสูตรการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในองค์กร เป็นหลักสูตรเพื่อสร้างวิทยากรด้านMIOภายในองค์กร และเพื่อเสริมสร้างความสุขในการทำงานโดยการนำการพัฒนาสติ ไปปรับใช้ทั่วทั้งองค์กร ทั้งในระดับบุคคล ทีมงาน และองค์กร
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับวิทยากร(TOT) เป็นหลักสูตรที่สร้างวิทยากรซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้ทำความเข้าใจและเรียนรู้เรื่อง MIO อย่างเข้มข้น อาทิ การพัฒนาระบบให้ส่งเสริมการพัฒนาจิตและความสุขในการทำงาน ฝึกปฏิบัติการพัฒนาตนเอง : สมาธิ /สติ ฝึกการสื่อสารโดยใช้สติ การพัฒนาทีม : สติในการสื่อสารระหว่างบุคคล ด้วยการใช้ I message, Nonverbal Communication การพัฒนาทีม : สติคิดบวก นอกจากนี้ยังได้มีการเชื่อมโยง MIO ให้เข้ากับค่านิยมของแต่ละองค์กร โดยให้องค์กรได้ลองฝึกด้วยสติสนทนา จากนั้นได้ลองวิเคราะห์การนำ MIO ไปใช้เป็นวิถีในองค์กร ด้วยการใช้ Creative discussion เมื่อจบการเรียนรู้แล้วผู้เข้าร่วมอบรมได้มีการทบทวน Core skill คือแบบฝึกทบทวนก่อนเริ่มสอนจริง และเข้าสู่กระบวนการสอนจริงทั้ง 3 Module
จากการอบรมพบว่า ชอบตรงที่
- เป็นการบำบัดจิตใจและเรียนรู้ทักษะการควบคุมสติตนเองได้มากขึ้น
- ให้ทดลองสอนเนื้อหาที่ได้เรียน และวิทยากรให้คำแนะ ส่งผลให้สามารถรับรู้ข้อผิดพลาดที่ต้องปรับปรับให้ดีขึ้น
ได้ฝึกเรียนรู้การมีสติก่อนจะลงมือทำอะไรต่างๆ และได้ฝึกการเป็นทั้งผู้พูดและผู้บรรยาย ทำให้นำไปปรับใช้กับการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การสอนสติ สมาธิ ของการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นความรู้ใหม่นำไปใช้ในการฝึกทหารด้วยความมีสติ
- ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสติ และสมาธิที่ง่ายขึ้น
- การได้ฝึกสมาธิ สติ ทำให้ใจไม่ว้าวุ่นไม่ว่าจะทำอะไรทุกการกระทำต้องมีสติเสมอ
- วิธีการทำให้มีสมาธิ มีสติ ซึ่งต่างจากการทำสมาธิตามโครงการศาสนาต่างๆ ง่ายต่อการปฏิบัติ และเห็นภาพชัดเจน
- การแบ่งกลุ่มให้ผู้เข้ารับการเรียนได้ปฏิบัติอย่างเห็นชัดเจน
จะดีกว่านี้ถ้า
- มีการอบรมหลักสูตร MIO ในหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น ซึ่งจะสามารถต่อยอดสำหรับบุคลากรต่อไปได้
- มีการพูดคุยในเชิงจิตวิทยาในการพูดเพิ่มขึ้น การเข้าหาคน ลักษณะท่าทาง การพูดคุย หรือการสังเกตอาการ
- มีบุคลากรทางด้านจิตวิทยาเข้าไปแนะนำหน่วยทหารที่เป็นทหารกองประจำการโดยตรง บางหน่วย เพื่อเป็นแนวทางร่วมกับหัวหน้าหน่วยและหาข้อดีข้อเสียและพัฒนาการแนะนำหน่วยทหารอื่นๆ ต่อไป
- หัวข้อในการบรรยายต่างๆ น่าจะเน้นไปทางของทหารกองประจำการ ซึ่งน่าจะได้ประโยชน์และข้อคิดความเห็น
กลับไปจะ
- ควบคุมอารมณ์/ร่างกาย/สมอง เพื่อปรับใช้กับผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และส่วนรวมให้มากที่สุด
- นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนที่ต้องดูแลทหาร โดยเน้นให้มีสติ ทั้งการพูด และทำกิจกรรมต่างๆ
- นำหลักการฝึกสติ สมาธิเข้ามาในการปฏิบัติเป็นครูฝึกอย่างมีสติ
- นำไปถ่ายทอดกับหน่วยงาน
ข้อค้นพบเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมอบรม
- เสนอแนะให้ดำเนินการออกแบบการประเมินความเสี่ยงซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย สำหรับทหารกองประจำการ โดยให้มีข้อคำถามเฉพาะและให้เข้ากับบริบทมากขึ้น