แรงงานไทยสนใจ Reskill Upskill ด้านไหนมากที่สุด

27/01/2023 Happy8workplace 865
Share:

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้จัดทำสรุปรายงานผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะและการทำงานปี 2021 (EIC Labor Survey 2021) จากการเก็บสถิติจากกลุ่มตัวอย่าง 2,439 คนผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า....

 

แรงงานไทยส่วนใหญ่ถึง 87% สนใจที่จะพัฒนาทักษะด้านการเงิน-การลงทุนเป็นทักษะที่คนไทยสนใจมากที่สุด และ เป็นทักษะที่ได้รับความสนใจในระดับสูงด้วยสัดส่วนเกิน 1 ใน 3 ในทุกช่วงอายุ ส่วนทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และทักษะด้านการตลาด-การทำธุรกิจ เป็นทักษะที่ได้รับความสนใจสูงเป็นลำดับถัดลงมาขณะที่ทักษะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การเขียนโปรแกรม หรือการจัดการ-วิเคราะห์ข้อมูล ก็ได้รับความสนใจไม่น้อยในทุกกลุ่มอายุที่สัดส่วนเฉลี่ยประมาณ 20% ที่น่าสนใจ คือ กลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไปก็ยังให้ความสนใจกับทักษะการจัดการ-วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่สูงติด Top 3

 

ที่มา 

Reskill Upskill ทางรอดแรงงานไทยที่ยังไปไม่พร้อมกัน สรุปรายงานผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะและการทำงานปี 2021 (EIC Labor Survey 2021)