สวัสดิการแนวใหม่ ใส่ใจผู้สูงวัยในครอบครัวพนักงาน

06/06/2022 Happy Family 2,233
Share:

สวัสดิการแนวใหม่ ใส่ใจผู้สูงวัยในครอบครัวพนักงาน

สำรวจองค์กร/สถานประกอบการ จัดสวัสดิการ-สิทธิประโยชน์หลากหลาย รับสังคมผู้สูงอายุ ลดเทิร์นโอเวอร์ เพิ่มประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล-ความผูกพันกับองค์กร แบงก์ชาติชี้ความเสี่ยงเศรษฐกิจไทย สูญเสียคนวัยทำงานที่ต้องลาออกเพื่อดูแลสมาชิกสูงวัยในครอบครัว

โลกธุรกิจปัจจุบันการแข่งขันสูง บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์จึงเป็นหัวใจสำคัญสำหรับองค์กร แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ องค์กรหลายแห่งกำลังสูญเสียคนทำงานมีฝีมือ เพราะพนักงานจำเป็นต้องออกจากงานเพื่อไปดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว

ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดทำรายงานเรื่อง “สังคมสูงวัยกับความท้าทายของตลาดแรงงานไทย” (2561) พบว่า คนไทยออกจากตลาดแรงงานปีละประมาณ 300,000 คน โดยเริ่มตั้งแต่อายุ 45 ปี นับว่าค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบกับญี่ปุ่น ซึ่งเริ่มออกจากตลาดแรงงานเมื่ออายุ 55-59 ปี เกาหลีใต้เริ่มออกจากตลาดแรงงานเมื่ออายุ 50-54 ปี

คนที่ออกจากตลาดแรงงานกลุ่มใหญ่ คือผู้หญิง สาเหตุหลัก คือการดูแลสมาชิกในครอบครัว ทั้งเด็ก คนป่วย และผู้สูงอายุ

โครงการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการสนับสนุนครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งในบริบทสถานที่ทำงาน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่า องค์กรและสถานประกอบการหลายแห่งเล็งเห็นถึงปัญหาจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย จึงเริ่มจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์โดยมุ่งให้พนักงานสามารถดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างที่น่าสนใจ เช่น

https://www.ffwthailand.net/wp-content/uploads/2020/08/Delta_logo.jpg

บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มีการจัดโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retire) สำหรับพนักงานที่จำเป็นต้องดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว โดยจัดโครงการเป็นประจำทุกปี กำหนดจำนวนปีละ 12 คน หรือพิจารณาตามความเหมาะสม แต่ละปีพบว่ามีผู้ยื่นขอเข้าร่วมโครงการ 30-40 คน

https://www.ffwthailand.net/wp-content/uploads/2020/08/Egles_logo.jpg

บริษัท อีเกิลส์ แอร์ แอนด์ ซี (ประเทศไทย) จำกัด

จัดตรวจสุขภาพให้กับสมาชิกสูงอายุในครอบครัวของพนักงาน ด้วยแนวคิด “สร้างนำซ่อม” เพื่อให้ผู้สูงอายุที่พนักงานดูแลอยู่ ได้ดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม ลดความเจ็บป่วย โดยการทำข้อตกลงกับโรงพยาบาลเอกชนเพื่อจัดแพ็กเกจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และส่วนลดครึ่งราคา รวมทั้งจัดการนัดหมายเพื่อให้พนักงานได้พาผู้สูงอายุมาตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี โดยไม่ถือเป็นวันลา

https://www.ffwthailand.net/wp-content/uploads/2020/08/sc_logo.jpg

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ประเทศไทย)

มี EAP – Employee Assistant Program จัดที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาสำหรับพนักงานและสมาชิกในครอบครัว โดยสามารถรับคำปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์และนัดหมายเข้าใช้บริการปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พนักงานมีการทำงานที่บ้าน (WorkFromHome) รวมทั้งช่วงที่ต้องกลับมาทำงาน ซึ่งสมาชิกในครอบครัวจำเป็นต้องปรับตัวและบริหารความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็ก

นอกจากนี้ มีหลายองค์กรและสถานประกอบการที่จัดวันหยุดเพิ่มสำหรับพนักงานที่จำเป็นต้องลาเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย หรือไปพบแพทย์ตามที่นัดหมาย รวมทั้งบางแห่งมีการจัดซื้ออุปกรณ์จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุเพื่อพนักงานสามารถยืมไปใช้ เช่น อุปกรณ์พลิกตัวสำหรับผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น

ด้าน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มีข้อเสนอแนะในรายงาน Work and Family: Creating family-friendly workplace ถึงการจัดสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมถึงครอบครัวของพนักงาน จะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คนทำงานสามารถดูแลความรับผิดชอบทั้งด้านการทำงานและครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น

ผลการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่า การจัดชุดสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิต และผลกำไรให้กับองค์กร เพราะพนักงานลดความห่วงหน้าพะวงหลัง ลดการขาดลามาสายจากการต้องดูแลสมาชิกในครอบครัว ลดการสูญเสียพนักงานที่จำเป็นต้องลาออกไปดูแลสมาชิกในครอบครัว ขณะเดียวกันทำให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรและทุ่มเทให้กับการทำงานเพิ่มมากขึ้นด้วย

ตัวอย่างการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวให้กับพนักงาน ที่ ILO ให้ข้อเสนอแนะ อาทิ การเสริมความรู้และข้อมูลบุคลากรสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ดูแลตัวเองไม่ได้ ให้แก่พนักงาน การจัดกลุ่มช่วยเหลือหรือชมรมเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่พนักงานที่ต้องดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว รวมไปถึงการเพิ่มวันลาหยุดสำหรับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น

PREV


ที่มา : https://www.ffwthailand.net/ by สสส.