ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม

29/09/2021 คลังความรู้, บทความ 1,197
Share:

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 

เพื่อยกระดับเป็นองค์กรต้นแบบ
ตามแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ให้นิยามคำว่า องค์กรคุณธรรม หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้นำและสมาชิกขององค์กร แสดงเจตนารมณ์ และมุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายขององค์กรคุณธรรม ซึ่งหมายรวมทั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม

ในส่วนขององค์กรภาคธุรกิจเอกชน  สสส. โดยสำนัก 8 ศูนย์คุณธรรม และ มูลนิธิหัวใจอาสา ตระหนักถึงความสำคัญของภาคเอกชนซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายทางสังคมว่าเป็นกลไกที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ จึงได้ร่วมมือกันดำเนิน โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กรภาคเอกชนไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม และเป็นกลไกเชื่อมโยงกับสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ จนสามารถค้นพบต้นแบบที่ดีงามขององค์กรภาคเอกชนที่ยืนหยีดในมิติด้านคุณธรรม 3 ประการ คือ ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรเป็นคนดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นธรรมาภิบาล และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม จนได้ องค์กรต้นแบบ มา 50 องค์กร เกิดเป็นชุดความรู้ใหม่ที่ช่วยชี้ให้เห็นแนวทางการสร้างเครือข่ายขององค์กรธุรกิจคุณธรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ ที่สนใจพัฒนาตนเองได้ศึกษา เรียนรู้ และขยายผลให้กว้างขวางมากขึ้น

ในการถอดความรู้รูปธรรมขององค์กรธุรกิจคุณธรรมออกมาเป็นหลักคิด วิธีการ และนำเสนอให้เข้าใจได้ง่ายในรูปแบบอินโฟกราฟิกนี้ ได้อาศัยข้อมูลจากหนังสือ ถอดรหัสธรกิจคุณธรรม บทเรียน 50 กรณี องค์กรภาคเอกชนที่ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ซึ่งจัดทำโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

สนใจยกระดับการเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม  เพื่อนำไปศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการจัดทำกิจกรรมขององค์กร