พระนิสิต Internship

10/03/2022 Happy8workplace 733
Share:

พระนิสิต Internship 

การพััฒนาพระนิิสิิตและการปฏิิบััติิศาสนกิิจของพระนิสิต มหาวิิทยาลััย มหาจุุฬาลงกรณราชวิิทยาลััย ก่อนพระนิสิตจะสำเร็จการศึกษา ถือเป็นแนวทางที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการสนับสนุนพระนิสิตให้การปฏิิบััติิศาสนกิิจยึึดโยงกัับกิิจการพระพุุทธศาสนาและสุขภาวะเข้าด้วยกัน แนวคิดดังกล่าวนี้มีีการพััฒนาและต่่อยอดมาตั้งแต่่ปี พ.ศ. 2557 ภายใต้การส่่งเสริิมให้้เกิิดโครงการปฏิิบััติิศาสนกิิจต้้นแบบของพระนิสิตชั้นปีสุดท้ายของการศึกษา

เป้าหมายหลััก คืือการส่่งเสริิมและพััฒนาให้พระนิิสิิตกลายเป็็นศาสนทายาท ผู้ทำหน้าที่่เผยแผ่่พระพุุทธศาสนา ควบคู่่ไปกัับบทบาทการเป็็นพระสงฆ์์นัักส่่งเสริิมสุุขภาวะ ผู้้ทำหน้้าที่่ในการสร้างเสริมให้เกิิดเครืือข่่ายการทำงานบููรณาการการปฏิิบััติิศาสนกิิจกัับการปฏิิรููปกิิจการพระพุุทธศาสนาในพื้นที่ อาทิเช่น คณะสงฆ์์ในพื้นที่่ พระนิิสิิตปฏิิบััติิศาสนกิิจ ผู้้บริิหาร/คณาจารย์์ มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลงกรณราชวิิทยาลััยในพื้นที่  องค์์กรปกครองท้้องถิ่่น สาธารณสุุขอำเภอและจัังหวััด เครืือข่่ายพระคิิลานุปัฏฐาก (พระอสว.) สำนัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ (สปสช.) นัักสานพลััง ขัับเคลื่่อนนโยบายสาธารณะเพื่่อสุขภาพแบบมีีส่่วนร่่วมและ การพััฒนาสัังคมสุุขภาวะ (นนส.) 

     

        ในการดำเนินงานโครงการโดยพระนิสิตทุกโครงการจะผ่านกระบวนการคัดเลืือกจากคณะอนุุกรรมการปฏิบัติ ศาสนกิิจในระดัับพื้นที่่ เพื่่อคััดเลืือกโครงการดีีเด่่นระดัับวิิทยาเขต/ วิิทยา ลััยสงฆ์/ ห้องเ รีียน ก่่อนที่่จะนำโครงการเข้้าร่วมการประกวดโครงการปฏิิบััติิศาสนกิิจที่่มีีความเป็นเลิิศ ซึ่่งกระบวนการคััดเลืือกในระดัับนี้ผ่านกระบวนการของผู้้ทรงคุุณวุุฒิิจากภายนอกเป็นผู้้ประเมิิน  ตัวอย่างโครงการ เช่น 

โครงการธรรมะบำบัดใจกัับการรัักษาสุขภาพผู้้ป่่วยติดเตีียง ดููแล ให้้กำลัังใจ และช่่วยเหลืือทางด้้านสิ่่งของ พร้้อมทั้งเยีียวยาจิิตใจให้้กัับผู้้ป่่วยติิดบ้้าน ติิดเตีียง ส่่งเสริิมให้้ เกิิดการบริิการส่่งเสริิมป้องกัันรัักษาและฟื้นฟููสุุขภาพแก่่กลุ่่ม ผู้้สููงอายุุผู้้พิิการและผู้้ป่่วยติิดบ้้านติิดเตีียงโดยเน้้นหลััก 3 อ. 2 ส. ในการดููแลสุุขภาพ รวมถึึงมีีการอบรมเสริิมความรู้้เพิ่่มพููนทัักษะ ผู้้ดููแลผู้้ป่่วยนอนติิดเตีียงในการดููแลสุุขภาพอย่่างถููกวิิธีี   

 โครงการวััดสร้้างสุุขสู่ชุุมชน สร้้างเสริิมสุุขภาพและ ป้องกัันโรคให้กัับพระภิิกษุุ และสามเณร เพื่อพััฒนาสุุขภาพให้้กัับพระสงฆ์์ภายในจัังหวััด โดยพระนิสิิิตผู้้รัับผิิดชอบโครงการถืือเป็นผู้้มีีบทบาทในการติิดต่่อประสานงานกัับหน่่วยงานภายนอกที่่เกี่่ยวข้้อง อาทิิ สาธารณสุุขจัังหวััด โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ บล และ หน่่วยงานที่่เกี่่ยวข้้องกัับงานด้านสาธารณสุุขอื่่นๆ ในการตรวจสุุขภาพให้กับพระสงฆ์์ เก็็บข้้อมููล และหามาตรการในการดููแล พระสงฆ์์อย่่างเป็นองค์์รวม นอกจากนี้ยัังมีีการขอความร่่วมมืือจากหลายชุุมชนเพื่่อรณรงค์์ให้ทำกิิจกรรมการลด ละ เลิิก สุุราและบุุหรี่ 

โครงการช่่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุุรกันดาร  เพื่่อเป็น ศููนย์กลางตัวแทนคณะสงฆ์์ พ่่อค้า ประชาชน ในการนำสิ่งของไปช่่วยเหลืือผู้้ยากไร้ ในถิ่นทุุรกัันดาร และเป็น การช่่วยเหลืือผู้ยากไร้ใน ถิ่่นทุุรกัันดารในพื้นที่่ต่่างๆ 

โครงการสอนธรรมะแนวใหม่่สู่เยาวชนไทยที่่มั่่นคง เพื่่อให้้บุุคลากร นัักเรีียน ผู้้ปกครอง ได้้เห็็นคุุณค่่าทางคุุณธรรมจริิยธรรม มีีค่่านิิยมที่่พึึงประสงค์์ และ ได้้ฝึกอบรมจิิตใจที่่จะทำำ ให้้เกิิดพััฒนาการเรีียนรู้ จนเกิิดผลสััมฤทธิ์์ที่่ดีีทางการเรีียนของเด็็กนัักเรีียนที่่เข้้าร่่วมในโครงการ เป็นต้น  

โดยมีสำนัักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) เป็นผู้สนับสนุุนงบประมาณการขับเคลื่่อนโครงการการขัับเคลื่่อนยุุทธศาสตร์์พระนิิสิิตปฏิิบััติิศาสนกิิจสู่่การสร้้างสัังคมสุุขภาวะ