Happy Workplace Innovation Incubation

11/06/2024 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 181
Share:

เมื่อวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00  ทางสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) ได้จัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนำเสนอนวัตกรรมการสร้างสุขภาวะในองค์กร โดยใช8กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

โครงการบ่มเพาะนวัตกรนักสร้างสุของค์กร (Happy Workplace Innovation Incubation) ในรูปแบบ onsite : Activity Based Learning ณ ชั้น 17 อาคารเคเอกซ์ The Khowledge Exchange: KX ธนบุรี กรุงเทพ ผ่านแนวคิด  "นวัตกรรมสร้างสุของค์กร" ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคลากรในองค์กร ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย วัด หรือองค์กรประเภทอื่นๆ พื้นที่เหล่านี้ เป็นเป้าหมายที่นวัตกร สามารถสร้างสรรค์แนวคิดนวัตกรรม กับการสร้างสุขภาวะในองค์กร HAP PY workplace: แนวคิดองค์กรสุขภาวะ เป็นแนวคิดที่มุ่งการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย

หลักคือ "คนทำงาน ในองค์กร" ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญ และเป็นกำลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม การสร้างความสุข ในที่ทำงาน นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กร มีความสุขในการทำงานความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดกระบวนการ

ทางความคิด ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิทยากรอาธิ อาจารย์บุลวิชญ์ ช่วงชูวงศ์ คุณขวัญเรือน จันทวงษ์ คุณพรนิภา ตูมโฮม คุณธิดารัตน์ รอบุญ คุณฐิติพร มะรังสี คุณกิตติยา วงศ์ใหญ่ คุณณีรนุช ปี่แก้ว