อว. มหิดล และสสส. ผนึกกำลังขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

08/02/2022 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,075
Share:

อว. มหิดล และสสส. ผนึกกำลังขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง และคณะนักวิจัยโครงการสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

พร้อมด้วย คุณพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) สสส. และคณะ

ได้เข้าพบ รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนานโยบายการพัฒนา

กำลังคนสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเพื่อเป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน 

 

ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี (อาคารพระจอมเกล้า) กรุงเทพมหานคร