กิจกรรม “ปิดเทอมใหญ่ หัวใจผาสุก”

11/03/2024 Happy Family 378
Share:

วันที่ 11 มี.ค.67  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ภาคฤดูร้อน “ปิดเทอมใหญ่ หัวใจผาสุก”   ภายใต้ การสนับสนุนจาก สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เสริมสร้างความรู้ด้านต่างๆ และความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภา เพื่อหวังแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในช่วงปิดเทอมใหญ่  โดยมี นายมุก สุไลมาน เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิด 

เลขานุการประธานสภาฯ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องการเสริมสร้างความรู้ในภาคฤดูร้อนให้กับบุตร-ธิดาของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะได้รับความรู้ในด้านต่างๆ และความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภา จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและบุคลากรที่มีความรู้ในวงงานรัฐสภา ตลอดจนสร้างเสริมประสบการณ์และทักษะในการอยู่ร่วมกัน ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ให้การตอบรับการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี โครงการนี้เป็นปีแรกที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรม ลักษณะนี้ขึ้นด้วยตระหนักถึงความสำคัญในแก้ปัญหาความเดือดร้อน และสร้างความผาสุกแก่ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้มีทางเลือกในการดูแลบุตรหลานระหว่างปิดภาคเรียนสอดคล้องกับแนวคิด Happy Family (ครอบครัวที่ดี) สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข(Happy workplace)

กิจกรรมนี้ จัดโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่เป็นข้าราชการและบุคลากรในวงงานรัฐสภา ในระหว่างช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ให้มีสถานที่ดูแลบุตรหลานที่เหมาะสมและปลอดภัย พร้อมไปกับการเสริมสร้างความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการประถมศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อให้บุตร–ธิดาของข้าราชการและบุคลากรได้รับความรู้และการดูแลที่ดี อันเป็นเป้าหมายหลักของคณะกรรมการเสริมสร้างความผาสุกฯ ในการแก้ไขปัญหาและสร้างความสุขให้แก่บุคลากร สอดคล้องกับแนวคิด Happy Family (ครอบครัวที่ดี) เนื่องจากการ