ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานด้านสุขภาวะองค์กร

12/05/2022 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,112
Share:

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานด้านสุขภาวะองค์กร เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565  นายทวีสิทธิ์ บุญธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในการทำงาน  กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานด้านสุขภาวะองค์กร เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนัก 8 (สสส.) และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานด้านสุขภาวะองค์กร เพื่อนำความรู้ไปออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่พนักงานในองค์กร

การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ การเขียนโครงการตามปัญหาของแต่ละสถานประกอบกิจการ และการนำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกรมควมคุมโรค เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องในการดำเนินการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 55 คน