รับสมัคร หลักสูตร นักสร้างสุของค์กร ระดับต้น

08/03/2024 Happy Body Happy Heart Happy Soul Happy Relax Happy Brain Happy Money Happy Family Happy Society 450
Share:

ทำไมบุคลากรต้องมีความสุข?  หากบุคลากรทำงานอย่างมีความสุขมีสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมส่งผลให้คนทำงานมีความเครียด และโรคจากการทำงานน้อยลง โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานลดลงด้วย เมื่อบุคลากรในที่ทำงานมีความสุขจากการทำงานแล้วก็จะทำให้องค์กรมีความเติบโตอย่างยั่งยืน ความสุขในองค์กรสำคัญอย่างไร? การสร้างความสุขในที่ทำงานเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กร ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทำงาน ช่วยลดการลาออก การขาดงาน การป่วยของพนักงาน ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร รวมถึงช่วยให้บุคลากรมีคุณธรรม มีแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจ ความรัก ความผูกพันต่อองค์กรช่วยเพิ่มผลิตผลขององค์กร และทำให้องค์กร มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น องค์กรแห่งความสุขสร้างได้โดยแกนนำองค์กร หรือนักสร้างสุขในองค์กรสามารถพัฒนาองค์กรแห่งความสุข และทำให้บุคลากรในองค์กรมีความสุขได้ครอบคลุมทั้ง 8 ประการ ผ่านเครื่องมือสร้างสุข 5+1

องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นองค์กรแห่งความสุขจึงเป็นรูปแบบการบริหารองค์กรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทั้งผลงานและความสุขของพนักงาน รวมถึงนำ ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของพนักงาน องค์กร และสังคม

ลงทะเบียนได้ที่ 👉 https://citly.me/p8o1r

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญ และมีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร
 • เพื่อพัฒนาทักษะหลักของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสุขในองค์กรตามแนวทาง Happy 8 โดยให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรได้
 • เพื่อพัฒนาทักษะเสริม (soft skill) ของผู้เข้ารับการอบรมที่ช่วยในการเป็นนักสร้างสุของค์กร
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสร้างสุขขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทาง สสส.

หัวข้อหลักสูตร (course outline)

 •      ความสำคัญขององค์กรแห่งความสุข (องค์กรสุขภาวะ)
 •      กระบวนการสร้างสุขตามแนวคิด Happy 8
 •      กลยุทธ์ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข / องค์กรสุขภาวะ
 •      เรียนรู้กระบวนการสร้างสุขจากกรณีศึกษา (องค์กรสุขภาวะต้นแบบ)
 •      การประเมิน และการวิเคราะห์ความสุขของคนในองค์กร
 •      ทักษะเสริม (soft skill) ที่ช่วยในการเป็นนักสร้างสุของค์กร
 •      การสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทาง สสส.

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 •      ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร
 •      ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายแนวคิด หลักการของการสร้างสุขในองค์กรตามแนวคิด Happy 8 ได้
 •      ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำแผนงาน / โครงการ รวมถึงเข้าใจแนวทางการประเมิน และการวัดความสุขของคนในองค์กรได้
 •      ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแสดงความสามารถของทักษะเสริม (soft skill) ในบทบาทนักสร้างสุของค์กรได้
 •      ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทาง สสส.

รูปแบบการอบรม

บรรยาย 30 % ฝึกปฏิบัติ 70 %

กลุ่มเป้าหมาย

 • บุคลากรที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มีความตั้งใจ และสนใจงานด้านสุขภาวะในองค์กร
 • ผู้ที่เข้าอบรมเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการสวัสดิการ หรือผู้ที่องค์กรพิจารณาว่าเหมาะสมเป็นนักสร้างสุของค์กร
 • ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมการอบรมเสริมความรู้ในหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรได้ครบทั้งสองวัน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามที่หลักสูตรได้กำหนด
 • เป็นผู้มีทักษะในการสื่อสาร มีจิตอาสา มีใจรักในงานบริการ และมีความสนใจงานด้านการส่งเสริมความสุขคนในองค์กร
 • เป็นผู้ที่สามารถประยุกต์แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขร่วมกับภารกิจขององค์กรได้

ระยะเวลาการอบรม 2 วัน วันที่ 4-5 เมษายน 2567 จำนวนคนอบรม 40 คน สถานที่ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร

การประเมินผลการเรียนรู้

 1. ประเมินความพึงพอใจ
 2. ประเมินความรู้
 3. ประเมินการนำไปใช้

จำนวนที่เปิดรับ: 40 คน (20 องค์กร องค์ละไม่เกิน 2-3 คน)

ระยะเวลารับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 7 - 22 มีนาคม 2567

ประกาศผลการคัดเลือก: 25 มีนาคม 2567

 

ตารางการจัดการอบรม

วันที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567

08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.      ความสำคัญขององค์กรแห่งความสุข

10.45 - 12.00 น.       การสร้างสุของค์กร

13.00 – 16.00 น.      กลยุทธ์ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข

 

วันที่ 2 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.      การสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทาง สสส.

10.45 – 12.00 น.      กระบวนการสร้างสุขจากกรณีศึกษา

13.00 – 14.30 น.      การประเมินและการวิเคราะห์ความสุข

14.45 – 16.00 น.      โครงการสร้างสุข

16.00 – 16.30 น.      สรุป และปิดการประชุม

สอบถามเพิิ่มเติม ผู้ประสานงาน คุณโซฟียะห์ (โซ) โทร 061-880-9903