สสส. สานพลัง มศว. ผลักดัน มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สร้างพื้นที่สุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace) ขยายผลในมหาวิทยาลัย 176 แห่ง

27/09/2023 Happy Body 797
Share:

                   เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2566 ที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. สานพลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ขับเคลื่อนองค์กรมหาวิทยาลัยสุขภาวะร่วมกับการสร้างพื้นที่สุขภาวะเพื่อสังคม หรือ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข คือ การส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เป็นองค์กรสุขภาวะ คนทำงานมีความสุข ด้วยสถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อมที่ดี โดยบูรณาการให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 7+1 ของ สสส. เพื่อขยายผลการสร้างพื้นที่สุขภาวะที่ยั่งยืน มุ่งสร้างเสริมสุขภาวะในกลุ่มองค์กร (Happy Workplace) ในมหาวิทยาลัย 176 แห่ง ที่มีบุคลากรกว่า 2 แสนคน และมีนักศึกษา 1.7 ล้านคน

 

                   “ปัจจุบันมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 72 แห่ง ได้นำชุดความรู้ สื่อ เครื่องมือ นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะของ สสส. ที่ส่งเสริมการมีสุขภาวะดีทั้ง 4 มิติ ครอบคลุมเรื่องสุขภาพที่สำคัญ อาทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ยาเสพติด บุหรี่ อาหาร กิจกรรมทางกาย อุบัติเหตุ สุขภาพจิต มลพิษทางสิ่งแวดล้อม และปัจจัยเสี่ยงอื่น เพื่อปรับใช้เป็นเครื่องมือเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพ ปรับทัศนคติ เปลี่ยนพฤติกรรม สู่การเป็นต้นแบบองค์กรสุขภาวะ โดย สสส.และเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ได้ร่วมผลักดัน ข้อเสนอนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขอย่างยั่งยืน” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

                   ร.ศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มศว. กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ขององค์กรอุดมศึกษาสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วม จากกลุ่ม SWU Well-Being Club หรือกลุ่มขับเคลื่อนสุขภาวะ มศว. มีนิสิต 70 คนและอาจารย์ 9 คนจาก  8 คณะ ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรสุขภาวะในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย 5 ชุมชน เขตวัฒนากว่า 2,300 ครัวเรือน มีชุมชนแจ่มจันทร์ ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน ชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน ชุมชนข้างสะพานคลองตัน และชุมชนมีสุวรรณ 3 ด้วยความร่วมมือระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย สมาชิกชุมชนในเขตวัฒนา สาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง สำนักงานเขตวัฒนา กทม. และ สสส. สร้างพื้นที่สุขภาวะที่ดีทั้งทาง กาย ใจ ปัญญา ภายใต้กรอบ 4 อ 1 ส อากาศ อาหาร อารมณ์ ออกกำลัง สุขอนามัย

                   “กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะของคนในชุมชน เน้นการรับฟังปัญหาเรื่องสุขภาวะ ส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ เพื่อลดความเสี่ยงโรค NCDs ความดัน การออกกำลังกายด้วยการเดิน–ยางยืด ความรู้เรื่องบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และจัดหากิจกรรมบอร์ดเกมให้เด็ก ๆ ในชุมชน พบว่ามีการเข้าใช้เครื่องตรวจวัดความดันในศูนย์สุขภาพเป็นประจำ มีการรวมตัวกันออกกำลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น มีการนำยางยืดมาใช้ออกกำลังกายจริง นำสื่อเรื่องบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าที่ได้ไปติดแถวบริเวณบ้าน และเด็ก ๆ เล่นบอร์ดเกมเพิ่มขึ้นในวันหยุด” รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ กล่าว