พิธีเปิดกิจกรรม “Parliament Health 2023 มองเทรนด์สุขภาพ ก้าวไปข้างหน้ากับวิถีใหม่”

23/02/2023 Happy Body 2,328
Share:

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 66 เวลา 12.30 น. ณ ห้องสัมมนา B 1 – 2 ชั้น B 1 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Parliament  Health 2023 มองเทรนด์สุขภาพ ก้าวไปข้างหน้ากับวิถีใหม่” โดยมีนางพรพิศ  เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมพิธี

นายชวน หลีกภัย กล่าวเปิดงานใจความตอนหนึ่งว่า นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้จัดกิจกรรม “Parliament Health 2023 มองเทรนด์สุขภาพก้าวไปข้างหน้ากับวิถีใหม่” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีองค์ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขตามแผนเสริมสร้างความผาสุกและการเสริมสร้างความผูกพันของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หากบุคลากรไม่มีสุขภาพที่ดี เกิดภาวะความเครียดจากการทำงาน ก็จะส่งผลให้ศักยภาพการทำงานลดลง ดังนั้น กิจกรรม “Parliament Health 2023 มองเทรนด์สุขภาพก้าวไปข้างหน้ากับวิถีใหม่” จึงเป็นแนวทางในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งหากบุคลากรในวงงานรัฐสภามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ก็จะทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความผาสุกในการทำงาน ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับแผนเสริมสร้างความผาสุกและการเสริมสร้างความผูกพัน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แล้ว ยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล และนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งแนวทางของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อีกด้วย

ซึ่งวันนี้ในช่วงเช้าได้มีการประชุม ก.ร. ได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลการจัดตั้งชมรมกีฬาและสันทนาการ โดยอาคารรัฐสภาเกียกกายแห่งนี้มีสนามกีฬาให้สมาชิกรัฐสภา และมีพื้นที่เพียงพอให้บุคลากรสามารถออกกำลังกายได้ตามที่ตนเป็นผู้เสนอ          ท้ายนี้ ขออวยพรให้บุคลากรในวงงานรัฐสภา มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมเป็นกำลังสำคัญร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

จากนั้น รับชมวีดิทัศน์ ออกกำลังกายตามสไตล์รัฐสภา และมีนายพงษ์ศักดิ์  ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สสส.) กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการรัฐสภาร่วมใจสมานพลังสร้างสุขและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ