กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

20/12/2021 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,831
Share:

….กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

กระบวนการสร้างสุข…สู่องค์กรแห่งความสุข 

ด้านที่ 1 การสร้างบุคลากรให้เป็นคนดี

ด้านที่ 2 การพัฒนากำลังคนให้เป็นคนที่มีคุณค่า เน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้านที่ 3 MOU ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.

ในการนำเครื่องมือวัดความสุขระดับบุคคล (Happinometer)และระดับองค์กร(HPI) มาใช้วิเคราะห์เพื่อวางแผนการสร้างความสุขแก่บุคลากร
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายองค์กรแห่งความสุข
ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน

ขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแห่งความสุข สนับสนุนการดำเนินงานโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์ 
(สำนัก 8 ) สสส.