เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เวทีคนต้นแบบสร้างสุขรัฐสภา”

15/06/2022 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,153
Share:

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เวทีคนต้นแบบสร้างสุขรัฐสภา”

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องจัดประชุมสัมมนา บี 1-2 ชั้น บี 1 อาคารรัฐสภา นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เวทีคนต้นแบบสร้างสุขรัฐสภา” โดยมี น.ส.กัลยรัชต์ ขาวสำอางค์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงาน

โดย นางพรพิศ เพชรเจริญ กล่าวว่า นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะปัจจุบันการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขนั้น ค่อนข้างจะทำได้ยาก เนื่องจากแต่ละองค์กรในปัจจุบันจะต้องทำงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน และต้องทำงานให้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จนทำให้บุคลากรเกิดภาวะความเครียดจากการทำงานและไม่มีเวลาเพียงพอในการออกกำลังกาย ซึ่งขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะต้นแบบฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในวงงานรัฐสภา และเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากร และพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งการสื่อสารงานด้านสุขภาพให้บุคลากร    มีความรู้ เกิดระบบที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะเกิดความตระหนักรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ

ดังนั้น กิจกรรม "เวทีคนต้นแบบสร้างสุขรัฐสภา" จึงเป็นแนวทางในการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งถ้าบุคลากรในวงงานรัฐสภามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง จะทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความผาสุกในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และความผาสุกของข้าราชการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปองค์กรและยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีธรรมาภิบาล
และความผาสุกในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งแนวทางของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จากนั้น เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มอบวุฒิบัตรบุคคลต้นแบบ ประกอบด้วย 
1. ผู้ผ่านการพิจารณาประกวดบทความ และคลิปวิดีโอสั้น      
2. รัฐสภาจิตอาสาคลังเลือดมีชีวิต 
3. กิจกรรมทางกายภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ทั้งนี้ เวลา 08.30–10.30 นาฬิกา ก่อนพิธีเปิดกิจกรรม ได้มีการบรรยายเรื่อง “Long Covid อาการหลงเหลือจากการติดเชื้อโควิด-19” โดย น.ส.ธัญญาศิริ โสมคำ วิทยากร จากมหาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสำหรับโครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะต้นแบบ : การสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรในวงงานรัฐสภา จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นต้นแบบถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ตรงด้านสุขภาวะองค์กร พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

#สำนักประชาสัมพันธ์ #สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร #รัฐสภา #ประชาธิปไตย #parliament #democracy #กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตย #กลุ่มงานสื่อมวลชน #กลุ่มงานสารนิเทศ #กลุ่มงานพิธีการ #กลุ่มงานผลิตเอกสาร #กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์