นายพงษ์ศักดื์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) เป็นผู้แทนสสส.เข้ารับเกียรติบัตรจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์

13/06/2022 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 390
Share:

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565  นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8)
เป็นผู้แทนสสส.เข้ารับเกียรติบัตรจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายปกครองของมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามราชวรวิหาร ในฐานะที่สสส.เป็นภาคีสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของพระสงฆ์เพื่อสังคมสุขภาวะผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

โดยที่ผ่านมาสสส.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ประกอบด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสงฆ์ และคณะสงฆ์ในการร่วมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะโดยให้พระสงฆ์เป็นแกนนำในการสร้างสังคมสุขภาวะ โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญทั้งเรื่องนโยบายสาธารณะจากส่วนกลาง เช่น มติมหาเถรสมาคมว่าด้วยแนวปฏิบัติการจัดพิธีงานศพในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และแนวทางการจัดทำโครงการฯ เข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (อ.ป.ท.) มติมหาเถรสมาคมว่าด้วยแนวทางการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อชุมชนในวัด และแนวทางการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอยกุฎิสงฆ์อาพาธในวัด

พร้อมกันนั้นก็มีพื้นที่ต้นแบบในทำงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชนโดยเชื่อมโยงกับงบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นใน 5 แห่ง 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครพนม พัทลุง นนทบุรี และแพร่