ม.มหิดล จัดประกวดและมอบรางวัลแผนปฏิบัติการ “องค์กร 4G แห่งความสุข”

04/01/2022 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,765
Share:

ม.มหิดล จัดประกวดและมอบรางวัลแผนปฏิบัติการ “องค์กร 4G แห่งความสุข”

     โครงการ “องค์กร 4G มีสุข : เข้าใจ เตรียมพร้อม และทลายช่องว่าง” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) สสส. จัดกิจกรรม “Young Happiness Agent 2021 ยุวทูต 4G”  ในรูปแบบการประกวดแผนปฏิบัติการ“องค์กร 4G แห่งความสุข” จากกลุ่มนักศึกษาจาก  5 มหาวิทยาลัย ได้แก่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ราชภัฏเพชรบุรี  เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหิดล จำนวน 26 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนกลุ่ม Gen Z ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน ได้นำเสนอแนวคิดการสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

 

     การระดมสมองเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการ“องค์กร 4G แห่งความสุข” ทำให้เห็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งสะท้อนความต้องการของคนรุ่นใหม่ ได้แก่ การจัดให้มีการออกกำลังกายในสถานที่ทำงาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายดี (Happy body) การส่งเสริมให้เกิดความยืดหยุ่นในการเลือกสถานที่ทำงาน เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ผ่อนคลาย (Happy Relax) และ การทำงานเพื่อองค์กรควบคู่ไปกับการทำงานเพื่อสังคม (Happy Society) ซึ่งสะท้อนให้เห็นกรอบคิดของการทำงานอย่างมีความสุขของคนรุ่นใหม่ ว่าความสุขไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวบุคคล และองค์กรเท่านั้น แต่นิยามความสุขในการทำงานต้องครอบคลุมไปยังการทำงานเพื่อมอบประโยชน์ให้แก่สังคมด้วย

ที่มา : https://www.lokwannee.com/web2013/?p=425875