องค์กรเครือข่าย

องค์กรภาคสาธารณะ

ภาคีเครือข่าย
183 องค์กร
องค์กรต้นแบบ
1 องค์กร
บริษัท ที่อยู่ กิจกรรมที่ดำเนินงาน
สำนักบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ10210 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานศาลปกครอง ชั้นที่ 4 สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี 444 หมู่ 3 ถ.แจ้งสนิท (กิโลเมตรที่ 9) ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี 999 หมู่ 7 ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี 333 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานศาลปกครองสงขลา 1111 หมู่ 2 ถ.สงขลา-เกาะยอ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานศาลปกครองระยอง 777 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150  ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานศาลปกครองยะลา 199 หมู่ 1 ตาบลท่าสาป อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000  ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี  980/98 ถนนเพชรเกษม ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000. ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช  5/8 หมู่ที่ 6 ถนนนครศรีธรรมราช - ร่อนพิบูลย์ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น 333 หมู่ที่ 2 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานศาลปกครองกลาง 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ดูโครงการที่เข้าร่วม