สสส. ร่วมเปิดตัว Happy Workplace Center ชลบุรี : หนุน ทำงานกับภาคีเครือข่าย มุ่งเปิดประตูสู่องค์กรแห่งความสุขพื้นที่ภาคตะวันออก

27/06/2024 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 92
Share:

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 : ชลบุรี

DIPROM CENTER 9 หรือ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 เปิดศูนย์ Happy Workplace Center ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทางมาตรฐานแห่งความสุข (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) นำร่องในภาคตะวันออก ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรและทิศทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาวะวัยทำงาน” รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “การสร้างสุขจากองค์กรต้นแบบ” นำทีมโดย
สำนักส่งเสริมสุขภาวะองค์กร (สสส.)คณะทำงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรฯ (SHAP Agents) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
ศูนย์อนามัยที่ 6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6  องค์กรต้นแบบภาคเอกชนจากบริษัท แต้ล้งฮั้ว (ที แอล เอช) 95 กรุ๊ป จำกัด  และบริษัท ไทยรุ่งเรืองโฟม จำกัด 
นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการส่งเสริมสุขภาวะองค์กร และนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs มาให้ความรู้และบริการในด้านที่เกี่ยวข้องกันอย่างคับคั่ง

โดยมีนางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือ จังหวัดชลบุรี

ศูนย์ Happy Workplace Center จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเรียนรู้แนวทางและเทคนิคการสร้างองค์กรแห่งความสุขจากองค์กรต้นแบบ รวมถึงการฝึกอบรมให้บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สสส. หน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs และหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายสุขภาวะองค์กร ร่วมกัน “เปิดประตูสู่องค์กรแห่งความสุข” สร้างลูกกุญแจในแบบฉบับของแต่ละองค์กรอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ สร้างความตระหนักไปสู่องค์กรแห่งความสุข สร้างมาตรฐานในการทำงาน ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งมีทรัพยากรบุคคลเป็นกลไกที่สำคัญ ทำให้คนทำงานมีความสุข เกิดเป็นองค์กรสุขภาวะ ส่งผลให้องค์กรมีความก้าวหน้า เกิดการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน