กิจกรรมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

23/11/2023 Happy Body Happy Relax Happy Society 393
Share:

 

 

 

วันจันทร์ที่ 20  พฤศจิกายน 2566  โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร สุขเกษม หัวหน้าโครงการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข  38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ แสดงเจตจำนงร่วมกันจัดกิจกรรม “แสดงพลังร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง” 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของนักศึกษา และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย  ลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุทาง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงสำคัญอันเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควร และช่วยลดความสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับครัวเรือน
 

และเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานตัดริบบิ้นร่วมเปิดงานและปล่อยขบวนรถรณรงค์ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคีเครือข่ายทั้ง 38 แห่ง จำนวน 1,150 คน ร่วมขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อค รณรงค์รอบมหาวิทยาลัย