27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเสวนาเครื่องมือ HAPPINOMETER (HAPPINOMETER Forum)

28/06/2022 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,322
Share:

*วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 13.00 น.* 
สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดประชุมเสวนาเครื่องมือ HAPPINOMETER (HAPPINOMETER Forum)
ณ ห้องแมนดาริน บี โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 สามย่าน กรุงเทพมหานคร
เครื่องมือสำรวจความสุขด้วยตนเอง HAPPINOMETER” ถูกพัฒนาตั้งแต่ปี 2552 ปัจจุบันมีหลายชุด จำนวนข้อคำถามที่ต่างกัน เช่น ชุด 20 ข้อ ชุด 56 ข้อ หรือชุด 68 ข้อ  บางชุดมีภาษาให้เลือกใช้ 10 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ จีน (สากล) ญี่ปุ่น ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ (สากล) อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม ซึ่งสามารถรองรับประเทศสมาชิกอาเซียนได้อีกด้วย องค์กรสามารถเลือกใช้แบบสั้นหรือแบบยาวได้ตามความต้องการ และเลือกระบบการตอบแบบด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire: SAQ) ให้บุคลากรในองค์กรตอบผ่าน ระบบตอบลงในกระดาษคำตอบ (Paper-base) ระบบออนไลน์ (Online-base) ระบบแอพพลิเคชั่น (Mobile Application-base) และ ระบบเอ็กเซล (Excel-base)  และเมื่อเทียบเคียงกับเครื่องมือเชิงพาณิชย์ระดับสากลที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งมีจำนวนข้อคำถามที่ครอบคลุมหลายมิติเช่นเดียวกัน 


อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้เป็นการทบทวนให้เครื่องมือนี้มีความทันสมัยและสะดวกคล่องตัวในการใช้งานมากขึ้น สสส.และสถาบันวิจัยฯจึงจัดการประชุมและเชิญคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 คณะกรรมการกำกับทิศทางแผนสร้างเสริมสุขภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะและเครือข่าย Happinometer กว่า 50 ท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความเห็นทิศทางการทบทวนชุดคำถามที่เหมาะสม กระชับ ชัดเจน เพื่อนำไปปรับปรุงเครื่องมือให้มีความทันสมัย สะดวกคล่องตัว และเห็นการใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 คุณธาดา เศวตศิลา คุณสินี จักรธรานนท์ กรรมการบริการแผนคณะที่ 4 สสส.  คุณวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พล.ต.ท.นพ.เอกพันธ์ ศรีศักดิ์สกุล นพ.บัญชา ค้าของ กรรมการกำกับทิศทางแผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร สสส. ร่วมให้ความเห็นในการประชุมเสวนา


****************************************************************