เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen)”

22/06/2022 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,365
Share:

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen)”

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสัมมนา B 1 – 5 ชั้น B 1 อาคารรัฐสภา นางพรพิศ เพชรเจริญ  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen)” โดยมี น.ส.รุ่งนภา ขันธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา กล่าวรายงาน  และได้รับเกียรติจาก น.ส.วิระวัลย์ ชาคริตนิรันดร์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต เป็นวิทยากในการนี้ น.ส.โสมอุษา บูรณะเหตุ และน.ส.ศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมพิธี

โอกาสนี้ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเปิดงาน ความว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไป ด้วยการหันมาใส่ใจสุขภาพ และเลือกรับประทานอาหารคุณภาพดีมีประโยชน์ เน้นความสะอาด ความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น ประกอบกับความเชื่อมั่นในระบบผลิตอาหาร ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญอันดับต้น ๆ สำหรับผู้บริโภค และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ร้านอาหารจึงต้องมีการจัดการดูแล ปรับปรุง รักษาความสะอาดภายในร้านอาหารอย่างสม่ำเสมอ เน้นการประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะ โดยการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) ผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร หากผู้ประกอบการร้านอาหารมีองค์ความรู้ และมีแนวทางการปฏิบัติสามารถปรุงอาหารประกอบเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม จะเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพของบุคลากรในวงงานรัฐสภามากขึ้น ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ทำให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี เกิดความผาสุกในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล และนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งแนวทางของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีความพร้อมเป็นกำลังสำคัญร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีบุคลากรที่มีความพร้อม ร่วมขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายและภารกิจที่กำหนดไว้ ต่อไป

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดโดยสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภาร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วยตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มคนวัยทำงานให้มีสุขภาพดีมีอาหารในโรงอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารและคุณค่าทางอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เลือกได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ จึงได้มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงอาหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ สามารถปรุงอาหารประกอบเมนูชูสุขภาพ ลดหวานมัน เค็ม ได้ และเพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพ เกิดความตระหนักในการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ การเลือกบริโภคอาหารให้มีความหลากหลายและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งทำให้มีร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ห่างไกลโรคที่เกิดจากวิถีชีวิต หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD's โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหารภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 45 ร้าน ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 90 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรในวงงานรัฐสภา อีกทั้งยังเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และความผาสุกของข้าราชการ

#สำนักประชาสัมพันธ์ #สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร #รัฐสภา #ประชาธิปไตย #parliament #democracy #กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตย #กลุ่มงานสื่อมวลชน #กลุ่มงานสารนิเทศ #กลุ่มงานพิธีการ #กลุ่มงานผลิตเอกสาร #กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์