กู้ชีพ กู้ภัย และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของคณะสงฆ์

03/05/2022 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,589
Share:

 

กู้ชีพ กู้ภัย และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของคณะสงฆ์ ภายใต้การดำเนินงานในนามของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)

โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์  ร่วมกับ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร(สำนัก 8) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล หรือ อ.ป.ต. ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาวะวิถีพุทธ ผ่านการผลักดันพันธกิจสำคัญทั้ง 8 ด้านของ อ.ป.ต. มีส่วนในการส่งเสริมให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้น

วีดิทัศน์ชุดนี้ เป็นการนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลแม่ฮ้อยเงิน จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงสถานการ์ณปกติ อ.ป.ต. ดังกล่าว มีการทำงานช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาในนามของ ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัยโพธิ์เงิน ดอยสะเก็ด

ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงเวลานี้ถือเป็นสิ่งท้าทายที่ทำให้ อ.ป.ต. แห่งนี้ จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น