รายการสงฆ์ไทยไกลโรค

17/02/2022 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,699
Share:

รายการสงฆ์ไทยไกลโรค เป็นความร่วมมือของ 7 องค์กร ได้แก่ สสส. จุฬาฯ สำนักงานพระพุทธศาสนา กระทรวงสาธารณสุข สช. และ สปสช. เพื่อนำองค์ความรู้จากโครงการสู่พระสงฆ์และฆราวาสทั่วประเทศ  ซึ่งเป็นการ่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 

#สงฆ์ไทยไกลโรค    #Happy Workplace