มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

30/04/2022 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 3,100
Share:

 


สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ริเริ่มการศึกษาวิจัยและพัฒนา "มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" ในประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนจาก สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาอย่างต่อเนื่อง


ปีพ.ศ. 2556 Happy University(ช่วงที่1) หรือ "โครงการนวัตกรรมจัดการสร้างสุข: บูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย"
ปีพ.ศ. 2559 Happy University(ช่วงที่2) หรือ "โครงการการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะ"
ปัจจุบัน มีภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกว่า 41 แห่ง ซึ่งเกินกว่าที่ตั้งเป้าไว้ แต่ไม่ได้แปลว่างานสร้างเสริมความสุขของบุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย แต่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น!


ตัวอย่างรายชื่อภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
หมายถึง มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ที่ร่วมกัน

(1) ดำเนินแนวคิด “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” โดยอธิการบดีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีเห็นชอบในแนวคิด หลักการ กระบวนการ
(2) ร่วมลงนามใน บันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU)
(3) ร่วมมืออนุมัติให้มีการสำรวจ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์การสุขภาวะ” ของบุคลากรและนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ประเด็น คุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กร และ สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ภายใต้เป้าหมายที่กำหนดและเกณฑ์การสำรวจและการวัดของเครื่องมือ
(4) ให้ความร่วมมือในการอนุมัติบุคลากรเข้าร่วมอบรม เป็นนักสร้างสุของค์กร
(5) ได้ผลสำรวจ ออกมาเป็น ระดับ ค่าคะแนนเฉลี่ย “ความสุขภาพรวม” ระดับ มหาวิทยาลัย ระดับคณะ และ ระดับบุคคล
(6) นำผลสำรวจที่ได้ไปบริหารจัดการสร้างเสริม "มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน"

ชวนรู้จักมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเพิ่มเติมได้ที่ 
https://happythaiuniversity.com/about-us