สาธารณูปการวิถีพุทธ

18/08/2022 Happy8workplace
Share:
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ สาธารณูปการวิถีพุทธ
รายละเอียด

หนังสือ “สาธารณูปการวิถีพุทธ” เรียงเรียงขึ้นจากงานวิจัยภายใต้การ
สนับสนุนของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย
พระมหาชุติภัค อภินนฺโท และ นายภัทรบถ ฤทธิ์เต็ม เป็นผู้พัฒนาผลงานขึ้นมา โดย
การดำเนินการเพื่อพัฒนามาสู่การเป็นชุดความรู้เครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิง
สร้างสรรค์เล่มที่ ๒ ได้ผ่านการรับฟังความคิดและแก้ไขตามคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ๓ ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับสาธารณูปการ
วิถีพุทธมีจุดเริ่มต้นจากความเมตตาของมหาเถรสมาคมที่ได้มอบหมายให้ เจ้าประคุณ
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคมและประธานฝ่ายสาธารณูปการของ

มหาเถรสมาคม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นผู้มอบและกำกับนโยบายสำหรับการ
ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส ร่วมกับคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส ทั้งส่วนกลางและประจำ
ห น เครือข่ายองค์กรภายน อกอาทิ กรมส่งเสริมการป กครองส่วน ท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้มีส่วนต่อการพัฒนากิจกรรมที่มุ่งเน้นให้วัดสามารถเป็น
รมณียสถานให้กับสาธุชนได้
ในส่วนของการจัดพิมพ์ชุดความรู้ครั้งนี้ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพได้มีบทบาทผลักดันให้โครงการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อเป็นชุดความรู้ในการ
ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการสนับสนุนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน
ต่อไป ในนามของบรรณาธิการและผู้รับผิดชอบโครงการ จึงขอกราบขอบพระคุณใน
ความเมตตานุเคราะห์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมมาโดยตลอด และขออนุโมทนาผู้แต่ง รวมทั้ง
คณะทำงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาให้วัด
ต่าง ๆ สามารถต่อยอดกิจกรรมการสร้างวัดให้ร่มรื่นและเป็นศูนย์กลางการสร้างสุข
ภาวะของชุมชนต่อไป

ผู้แต่ง
โครงการ
ISBN
ปีที่พิมพ์
ดาวน์โหลด