องค์กรแห่งความสุข ฉบับศูนย์เรียนรู้

04/11/2021 คลังความรู้, หนังสือ
Share:
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ องค์กรแห่งความสุข ฉบับศูนย์เรียนรู้
รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอกรอบแนวคิดองค์กรแห่งความสุข และกรณuศึกษาการสร้างองค์กรแห่งความสุข  โดยมีเนื้อหาสำคัญคือ การนำเสนอกรอบแนวคิดองค์หกรแห่งความสุขที่ถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ Happy poeple + Happy Home + Happy Teamwork

ผู้แต่ง นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว
โครงการ
ISBN
ปีที่พิมพ์ 2016
ดาวน์โหลด