สรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 3: แนวคิดและเครื่องมือการขับเคลื่อนงาน

04/11/2021 คลังความรู้, หนังสือ
Share:
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ สรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 3: แนวคิดและเครื่องมือการขับเคลื่อนงาน
รายละเอียด

หนังสือสรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่มที่ 3:แนวคิดและเครื่องมือการขับเคลื่อนงานนี้ เน้นไปที่แนวคิด วิธีการสำคัญ ที่สามารถนำมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข จำนวน 5 เรื่อง

       บทความเรื่องแรก นำเสนอการพัฒนาเกณฑ์องค์กรสุขภาวะต้นแบบที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวข้อง และกรณีตัวอย่างเกณฑ์องค์กรต้นแบบเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน สำหรับบทความเรื่องที่สอง นำ เสนอความร้เูกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสร้างสุของค์กร โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนานโยบายและกรณีตัวอย่างนโยบายสร้างสุของค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในการสร้างนโยบายองค์กรแห่งความสุข ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างองค์กรแห่งความสุขให้เข้มแข็ง   บทความเรื่องที่สาม นำเสนอแนวคิดและแนวทางในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ ซึ่งคู่มือจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการขับเคลื่อนงานของแต่ละองค์กร/โครงการ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานและพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สำหรับบทความเรื่องที่สี่ นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายและกระบวนการทำงานของเครือข่าย พร้อมกรณีศึกษาการสร้างเครือข่ายเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานสุขภาวะองค์กร อันจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานอย่างมีพลัง และบทความเรื่องสุดท้ายนำเสนอเนื้อหาด้านการออกแบบการฝึกอบรมและการประเมินผลในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อสร้างองค์กรสุขภาวะขององค์กร/โครงการที่เกี่ยวข้อง

ผู้แต่ง ศิวะพร ภู่พันธ์ ธัญลักษ์ รุจิภักดิ์ ภัทรียา กิจเจริญ ศรัล ขุนวิทยา ลลิดา มาไพศาลทรัพย์ ทิพวัลย์ รามรง ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ สิทธิพร กล้าแข็ง ศราวุธ ทาคำ พรธิดา วิเศษศิลปานนท์
โครงการ
ISBN
ปีที่พิมพ์ 2016
ดาวน์โหลด