สรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 8: การพัฒนางานสร้างสุข

04/11/2021 คลังความรู้, หนังสือ
Share:
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ สรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 8: การพัฒนางานสร้างสุข
รายละเอียด

หนังสือสรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่มที่ 8:การพัฒนางานสร้างสุข ประกอบด้วยบทความ จำนวน 5 เรื่อง

บทความเรื่องแรก “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข” โดยบทความนี้ได้นำเสนอถึงบทบาทสำคัญของผู้นำที่หน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการพัฒนา ให้เกิดองค์กรแห่งความสุข

บทความเรื่องที่สอง “สร้างสรรค์ทีมงานสร้างสุของค์กร” นำเสนอถึงการสร้างและพัฒนาทีมงานสร้างสุขขององค์กร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขให้ประสบความสำเร็จ

บทความเรื่องที่สาม “องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรแห่งความสุข” นำเสนอการนำแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

บทความเรื่องที่สี่สรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 8: การพัฒนางานสร้างสุข“เส้นทางการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข” นำเสนอแนวคิดและกรณีศึกษาของกระบวนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข

บทความเรื่องสุดท้าย เป็นการนำเสนอสาระสำคัญจากรายงานผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัดองค์กรสุขภาวะที่มีการปฏิบัติที่ดีของประเทศไทย”

ผู้แต่ง ศิวะพร ภู่พันธ์ ศรัล ขุนวิทยา พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ ณภัทร ประภาสุชาติ ธัญลักษ์ รุจิภักดิ์
โครงการ
ISBN
ปีที่พิมพ์ 2016
ดาวน์โหลด