ชุดความรู้การพัฒนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร “ก้าวแรกสู่องค์กรสุขภาวะ”

18/08/2022 Happy8workplace
Share:
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ ชุดความรู้การพัฒนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร “ก้าวแรกสู่องค์กรสุขภาวะ”
รายละเอียด

หนังสือ “จากก้าวแรกสู่ องค์์กรสุุข ภาวะ สำนักงานเลขาธิิการ
สภาผู้แทนราษฎร” ได้นำเสนอในส่วนของแนวคิดทฤษฎี  กรอบแนวคิดการสร้าง
องค์กรสุุข ภาวะ แนวทางการพัฒนาองค์กรสุุข ภาวะ สำ นั กงานเลขาธิิการ สภาผู้แทนราษฎร และกลยุุทธ์ก้าวสู่ การเป็นองค์กรสุุขภาวะรวมถึงการจัดกิิจกรรม
เด่น ๆ ภายใต้การทำงานของโครงการพัฒนาองค์กรสุุข ภาวะต้นแบบ ฯ

ผู้แต่ง
โครงการ
ISBN
ปีที่พิมพ์
ดาวน์โหลด