สรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 7: กลยุทธ์ของงานสร้างสุข

04/11/2021 คลังความรู้, หนังสือ
Share:
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ สรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 7: กลยุทธ์ของงานสร้างสุข
รายละเอียด

หนังสือสรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่มที่ 8:การพัฒนางานสร้างสุข ประกอบด้วยบทความ จำนวน 5 เรื่อง

บทความเรื่องแรก “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข” โดยบทความนี้ได้นำเสนอถึงบทบาทสำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการพัฒนา ให้เกิดองค์กรแห่งความสุข

บทความเรื่องที่สอง “สร้างสรรค์ทีมงานสร้างสุของค์กร” นำเสนอถึงการสร้างและพัฒนาทีมงานสร้างสุขขององค์กร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขให้ประสบความสำเร็จ

บทความเรื่องที่สาม “องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรแห่งความสุข” นำเสนอการนำแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข บทความเรื่องที่สี่สรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 8: การพัฒนางานสร้างสุข“เส้นทางการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข” นำเสนอแนวคิดและกรณีศึกษาของกระบวนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข

บทความสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจริญสติในองค์กรแห่งความสุข ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนงานสร้างสุขขององค์กร โดยช่วยทำให้บุคลากรในองค์กรได้ตามรู้ทันอารมณ์ทั้งสุขและทุกข์ในการทำงาน

ผู้แต่ง พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ ธัญลักษ์ รุจิภักดิ์ ศรัล ขุนวิทยา ศิวะพร ภู่พันธ์
โครงการ
ISBN
ปีที่พิมพ์ 2016
ดาวน์โหลด