องค์กรเครือข่าย

องค์กรภาคสาธารณะ

ภาคีเครือข่าย
181 องค์กร
องค์กรต้นแบบ
1 องค์กร
บริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ กิจกรรมที่ดำเนินงาน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 0971465058 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 0936925856 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักกฎหมาย สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 0867569756 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย 3395/39 อาคารสุรธร ชั้น 4, ถนน พระราม 9, แขวงสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10250 0819898949 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สมาคมสายใยครอบครัว 47 ศรีธัญญา รพ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 0863382275 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เลขที่ 93 ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 0854851893 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สมาคม​มัคคุเทศก์​ 154 อาคารกรมการท่องเที่ยว ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0910786462 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย 65/13 ซ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กุงเทพมหานคร 10210 0864086158 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร เลขที่ 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 0841398674 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สมาคมเด็กและสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 116 ถนน อาคารสงเคราะห์ สะเตง อำเภอเมืองยะลา ยะลา 95000 0814332495 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 0624789494 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 0622834456 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 0619194087 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร กระทรวงยุติธรรม เลขที่ 404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 0867891056 ดูโครงการที่เข้าร่วม
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่จัน โรงพยาบาลแม่จัน 209 ม.2 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 0882527387 ดูโครงการที่เข้าร่วม